Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Jelen dokumentum az Ön személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad az Európai Unió rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, továbbiakban: GDPR) és a hazai jogszabálynak (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Info tv.) megfelelő tájékoztatást. Adatkezelő: a ZIRKONIA BT.9485 Nagycenk Iskola u. 22., adószám: 22495765-2-08, cégjegyzékszám: 08-06-006748, Győr-Moson-Sopron Megyei Cégbírósága által bejegyezve, honlap: www.herbabrill.hu és hamarosan: www.herbabrillshop.hu. Személyes adatot harmadik személynek nem továbbítunk, kivéve, ha ezt törvény kötelezővé teszi. Kötelező/önkéntes adatszolgáltatás és megőrzési időszak A következő adatok megadása szükséges ahhoz, hogy velünk szerződést köthessen, és regisztrációját feldolgozhassuk: ügyfél neve (= cégnév), tevékenysége, cégformája, számlázási címe, telefonszáma, adószáma (az EU-n belüli vevőkre vonatkozóan: a HÉA-nyilvántartási szám), legalább egy, vásárlásra jogosult személy (azaz az ügyvezető) adatai, a vásárlásra jogosult cégbeli titulusa. A regisztráció során közölt adatok  mindig önkéntes. Személyes adatait csak az ügyfélkapcsolat befejezéséig tároljuk, kivételt képeznek ez alól, amelyeket törvényi kötelezettség folytán tovább kell megőrizni, például a szigorú számadású bizonylatokat. A kötelező adatkezelést a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, valamint az Info tv. 5. § (1) bek. b) pontja rendezi. e) Jogorvoslat Bármikor kapcsolatba léphet az adatvédelmi tisztségviselővel a fentiekben említett kapcsolattartási módokon az alábbi jogai gyakorlása érdekében: • Joga van az adatkezelésre vonatkozó informegadásamációkról, valamint a feldolgozott adatokról másolatot kérni (hozzáférési jog GDPR 15. cikk, Info tv. 15. §), • Joga van a pontatlan adatok helyesbítését vagy befejezetlen adatok kijavítását kérni, (helyesbítéshez jog GDPR 16. cikk, Info tv. 17. §) • Joga van személyes adatainak törlését kérni, továbbá joga van ahhoz ha, hogy ha a személyes adatai nyilvánosságra kerültek, törlés iránti kérelmét más adatkezelők részére is továbbítsák (törléshez való jog GDPR 17. cikk, Info tv. 17. § (2) bek.), • Joga van kérni az adatkezelés korlátozását (adatkezelés korlátozásához való jog GDPR 18. cikk, Info tv. ), • Joga van az Önre vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában megszerezni, valamint ezen adatok átadását kérni egy másik adatkezelő részére (adathordozhatósághoz való jog GDPR 20. cikk), • Joga van az adatkezelés ellen tiltakozni (tiltakozáshoz való jog GDPR 21. cikk, Info tv. 21. §), • Joga van a hozzájárulásán alapuló adatkezelésnél a hozzájárulásának bármikori visszavonására. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző időszak adatkezelésé- nek jogszerűségét nem befolyásolja. (hozzájárulás visszavonásához való jog, GDPR 7. cikk (3) bek.). • Joga van a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés valamely jogszabállyal ellentétes. (felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog GDPR 77. cikk) A jogszabályi változások miatt szükség lehet a fenti adatvédelmi tájékoztató megváltoztatására. Miden esetben tájékoztatni fogjuk Önt a változásokról. Amennyiben a módosítások befolyásolják a beleegyezésen alapuló feldolgozást, szükség esetén új hozzájárulást kérünk. Adatkezelésünkkel kapcsolatban részletes tájékoztatást a  www herbabrill hu/adatvedelmi_tajekoztato és hamarosan    a:   www.herbabrillshop.hu/adatvedelem oldalon talál.

Dátum:…………………………………                        ……………………………………………………………

                                                                                                                 Vevő aláírása